Newsletter: Llanarmon 29/02/2016

29/2/16 Llanarmon Newsletter Dear parents, Just a few reminders about what is going on this week, it is a very busy one! Saint Davids Day On Tuesday 1/3 there will be a special St David’s day lunch on in school. (please see menu attached). Trip To Blist Hill The Juniors will be visiting Blist Hill Victorian village on Wednesday 2/3. The pupils will need to bring a packed lunch with them. Pupils are welcome to wear their own clothes and bring some spending money with them, we suggest no more than £10. Pupils will be leaving Llanarmon at 8.45am promptly to meet the bus in Cynddelw and will be returning in time for the end of the usual school day. Infants Trip To Techniquest The trip for years Reception to year 2 to will be on Thursday 3rd March. We ask that pupils wear school uniform. Pupils will need to bring snacks and a packed lunch with them. Nursery and Early Entitlement pupils will come to school as per usual in the afternoon. School Eisteddfod Our annual school Eisteddfod to celebrate St Davids day will be held on Thursday Evening at the hall. We ask if all pupils can be at the hall for 5.50pm at the latest and come to sit in their teams at the front a soon as they arrive. All pupils are welcome to come dressed in any red clothing or clothes that represent Wales. World Book Day We will be celebrating world book day on Friday 4th March, pupils can come into school dressed as their favourite character from a book. There is also a competition being held, a photographic competition for the most obscure and entertaining place that children, parents and staff can be caught reading! All photos need to be in by Friday. Eisteddfod Cylch On Saturday 5th March, the first round of competitions will be held at Ysgol ID Hooson in Wrexham. For those of you who have children that are competing, we have attached the information we have received regarding times of competitions and pre-lims in the morning. Unfortunately, we do not have the times yet for our ‘party unsain’ competition or the ‘Côr Adran’ but we know they will be going straight on to the stage in the afternoon and there will be no pre-lims for those competitions in the morning. Mrs Corben, Mr Cook and myself will be there also. If you have any queries before then please do not hesitate to contact us. Pupils in the parti: Emily, Lowri, Owain, Tomos, Alaw, Dion, Cerys, Carys, Olivia, Annes. Many thanks, Mrs Lora Sockett 29/2/16 Annwyl rieni, Dim ond ychydig o nodiadau i’ch atgoffa am yr hyn sy’n digwydd yr wythnos hon, mae’n un brysur iawn! Dydd Gŵyl Dewi Ar ddydd Mawrth 1/3 mi fyydd cinio arbennig dydd Gŵyl Dewi yn yr ysgol. (Gweler y fwydlen atodedig). Trip i Blist Hill Mi fydd yr Adran Iau yn ymweld â Blist Hill,pentref Fictoraidd ar ddydd Mercher (2/3). Mi fydd angen i’r disgyblion dod â phecyn bwyd gyda nhw. Mae croeso iddynt wisgo eu dillad eu hunain ac dod â rhywfaint o arian gwario gyda hwy, rydym yn awgrymu dim mwy na £10. Mi fydd disgyblion yn gadael Llanarmon yn brydlon am 8.45yb i gwrdd â’r bws yn Cynddelw. Mi fydd y plant yn ôl mewn pryd ar gyfer diwedd y diwrnod ysgol arferol. Trip y Babanod i Techniquest Mi fydd y daith ar gyfer blynyddoedd Derbyn hyd at flwyddyn 2 ar dydd Iau 3ydd o Fawrth. Rydym yn gofyn bod disgyblion yn gwisgo gwisg ysgol. Mi fydd angen i’r disgyblion ddod â snac a phecyn cinio gyda nhw. Mi fydd disgyblion meithrin a Hawl i Addysg Gynnar yn dod i’r ysgol fel arferol yn y prynhawn. Eisteddfod yr ysgol Bydd ein Eisteddfod ysgol blynyddol, i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi yn cael ei gynnal ar Nos Iau yn y neuadd. Rydym yn gofyn os gall pob disgybl fod yn y neuadd erbyn 5:50y.h. fan bellaf ac yn dod i eistedd yn eu timau yn y tu blaen. Mae croeso i bob disgybl gwisgo ddillad coch neu unrhyw ddillad arall sy’n cynrychioli Cymru. Diwrnod y Llyfr Mi fyddwn yn dathlu diwrnod y llyfr ar ddydd Gwener 4ydd o Fawrth a gall ddisgyblion dod i’r ysgol wedi gwisgo fel eu hoff gymeriad o lyfr. Hefyd mi fydd gystadleuaeth yn cael ei gynnal, cystadleuaeth ffotograffig ar gyfer y lle mwyaf aneglur a difyr y mae plant, rhieni a staff yn cael eu dal yn darllen! Mae angen i bob llun fod mewn erbyn dydd Gwener. Eisteddfod Cylch Ar ddydd Sadwrn 5ed o Fawrth, mi fydd y rownd gyntaf o gystadlaethau yn cael eu cynnal yn Ysgol ID Hooson yn Wrecsam. I’r rhai ohonoch sydd â phlant sydd yn cystadlu, rydym wedi cynnwys y wybodaeth yr ydym wedi ei dderbyn ynglŷn ag amseroedd o gystadlaethau a pre-lims yn y bore. Yn anffodus, nid oes gennym yr amseroedd eto ar gyfer ein cystadleuaeth ‘parti Unsain’ neu’r ‘Côr Adran’ ond rydym yn gwybod y byddant yn mynd yn syth i’r llwyfan yn y prynhawn ac ni fydd unrhyw ‘pre-lims’ ar gyfer y cystadlaethau yma yn y bore. Mi fydd Mrs Corben, Mr Cook a minnau yno hefyd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau cyn hynny, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni. Plant yn y parti: Emily, Lowri, Owain, Tomos, Alaw, Dion, Cerys, Carys, Olivia, Annes. Diolch yn fawr, Mrs Lora Sockett ________________________________