Ein Cwricwlwm / Our Curriculum

The Welsh Assembly have busy preparing school in Wales for a new curriculum to be rolled out by September 2022.  Schools in Wales have been trialling out this new curriculum in preparation for this change.

In delivering the new transformational curriculum, the focus will be on four key enabling objectives.

 • Developing a high-quality education profession.
 • Inspirational leaders working collaboratively to raise standards.
 • Strong and inclusive schools committed to excellence, equity and well-being.
 • Robust assessment, evaluation and accountability arrangements supporting a self-improving system.

It is their intention that learners will:

¨ benefit from experiences at school that will support them in becoming young adults that are:

 • Ambitious, capable learners, ready to learn throughout their lives
 • Enterprising, creative contributors, ready to play a full part in life and work
 • Ethical, informed citizens of Wales and the world
 • Healthy, confident individuals, ready to lead fulfilling lives as valued members of society

¨ have relevant high-level digital, literacy and numeracy skills

¨ be increasingly bilingual with a strong grasp of other languages.

The new curriculum replaces existing key stages with ‘progression steps’, and will be organised into six Areas of Learning and Experience (AoLE)

 • Expressive arts;
 • Health and well-being;
 • Humanities;
 • Languages, literacy and communication;
 • Mathematics and numeracy;
 • Science and technology.

Mae’r Cynulliad Cenedlaethol wedi bod yn brysur yn paratoi ysgolion yng Nghymru ar gyfer cwricwlwm newydd sydd i’w gyflwyno erbyn Medi 2022. Mae ysgolion yng Nghymru yn treialu’r cwricwlwm newydd hwn wrth baratoi am y newid hwn.
Wrth gyflwyno ein cwricwlwm gweddnewidiol newydd, bydd angen i ni ganolbwyntio ar y pedwar amcan galluogi allweddol canlynol—

Datblygu proffesiwn addysg o safon uchel.
Arweinwyr sy’n ysbrydoli ac sy’n cydweithio i godi safonau.
Ysgolion cryf a chynhwysol sydd wedi ymrwymo i sicrhau rhagoriaeth, tegwch a lles.
Trefniadau asesu, gwerthuso ac atebolrwydd cadarn i ategu system hunanwella.

Ein bwriad yw y bydd ein dysgwyr yn:
**elwa ar brofiadau yn yr ysgol a fydd yn eu helpu i ddod yn oedolion ifanc sy’n:

 • Ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes
 • Cyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith
 • Dinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd −
 • Unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas

**meddu ar sgiliau digidol, llythrennedd a rhifedd lefel uchel perthnasol
**cynyddol ddwyieithog gyda gafael cryf ar ieithoedd eraill.

Mae’r cwricwlwm newydd yn cyflwyno ‘camau cynnydd’ a bydd wedi’i drefnu’n Chwe Maes Dysgu a Phrofiad –

 • Celfyddydau mynegiannol;
 • Iechyd a lles;
 • Dyniaethau;
 • Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu;
 • Mathemateg a rhifedd;
 • Gwyddoniaeth a thechnoleg.

Dyma cymeriadau pedwar diben y Ffederasiwn a ddyluniwyd gan ddisgyblion Ysgol Cynddelw ac Ysgol Llanarmon. Penderfynodd y ddau gyngor ysgol ar y 4 gorau a bu’r llywodraethwyr, staff a’r disgyblion yn helpu i benderfynu ar eu henwau.

Here are our Federation 4 core purpose characters that the pupils from Ysgol Cynddelw & Ysgol Llanarmon designed. Both school councils decided on their top 4 choices and the governors and pupils helped decide their names.