Cynddelw Cymraeg Campus

Cymraeg Campus is a set of goals outlined by the Welsh Government, with the aim of encouraging more social use of Welsh among young people and ensuring that Welsh isn’t just used in the classroom.
Our school is currently working towards achieving the Gold award in Cymraeg Campus. We were the first school in Wrexham to be awarded the Silver award in July 2022! As a school we are working through set targets to increase the use of Welsh by pupils, staff and the wider community.

Mae Cymraeg Campus yn set o nodau a amlinellwyd gan Lywodraeth Cymru, gyda’r nod o annog mwy o ddefnydd cymdeithasol o’r Gymraeg ymhlith pobl ifanc a sicrhau nad yn y dosbarth yn unig y defnyddir y Gymraeg.
Mae ein hysgol ar hyn o bryd yn gweithio tuag at ennill y wobr Arian yn Cymraeg Campus. Fel ysgol rydym yn gweithio trwy dargedau gosodedig i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg gan ddisgyblion, staff a’r gymuned ehangach.

Criw Cymraeg
In school we have elected a Criw Cymraeg, these are a group of children who take an active part in promoting Welsh throughout school. Our Criw Cymraeg are an important part of the Cymraeg Campus initiative who attend meetings, plan competitions and take part in our Welsh assemblies.

Yn yr ysgol rydym wedi ethol Criw Cymraeg, dyma griw o blant sy’n cymryd rhan weithredol mewn hybu’r Gymraeg drwy’r ysgol. Mae ein Criw Cymraeg yn rhan bwysig o fenter Campws Cymraeg sy’n mynychu cyfarfodydd, yn cynllunio cystadlaethau ac yn cymryd rhan yn ein gwasanaethau cymraeg.

This year our Criw Cymraeg will be working towards the Gold Award.

Dyma Criw Cymraeg 2023-2024

Den y Dreigiau – ennillwyr 2023! Criw Cymraeg won first prize £500 to develop Cymraeg. See their application video here https://youtu.be/cfXxbfUy-qs

Summer term update

https://app.seesaw.me/#/item/item.0ae970d8-e6fd-404b-ae91-dea3fd5e2a58/share/43J0NJp5SU-Wxl2SQx0Ocw

Croeso i chi ddod i’n P’nawn Paned yn y Neuadd Ysgol Cynddelw 22/11/22. 1:30yp.

P’nawn Paned in the school Hall 22/11/22 1:30pm. From 1pm parents of dosbarth Miss Richards and Miss Parkinson are invited in to a Welsh lesson with their children!

Patrwm yr wythnos 20/10/22.

In September, Newsround came to talk to year 6 about King Charles and how this will affect Wales.

Criw Cymraeg 2021-2022

Check out their video for £200 to Den y Dreigiau, we were one of only four schools successful in our application.

https://youtu.be/5h1aa1v7pQI

Here are some of the activites we do to celebrate being Welsh.  Dyma rai o’r gweithgareddau rydyn ni’n eu gwneud i ddathlu bod yn Gymraeg. 

Gemau’r Urdd. Games with the Urdd.
Penblwydd Hapus i Mr Urdd. Happy 100th birthday Mr Urdd.
Gwers algorithm gyda’r dosbarth Cymraeg. Algorithm lessons with Dosbarth Miss Evans.