Cyngor Ysgol Cynddelw School Council

Diwrnod Trwynau Coch 2024/ Red Nose Day 2024

Dewch i gefnogi elusen Plant Mewn Angen eleni. Mae’r Cyngor ysgol wedi pleidleisio i wisgo pyjamas a gwerthu cacennau eleni.

Please support the Children in Need charity this year. The School Council have voted to wear pyjamas and sell cakes this year.

Dyma ein aelodau am y flwyddyn ysgol 2022/2023.

Here are our elected members for the school year 2022/2023.

Beth rydym wedi gwneud?/What kind of things have we done?

  • Trefnu gweithgareddau/cystadleuaethau codi arian i Diwrnod Trwyn Coch/Organised activies/competitions for Red Nose Day.
  • Aillenwi cwpwrdd tegannau tu allan/Restocked outdoor toy cupboard.
  • Prynu gol pel-droed newydd/Replaced broken goal.
  • Trafod gyda Mrs Sockett am adnewyddu’r bandstand/Discussed with Mrs Socket about reparing the bandstand. (Awaiting grant)
  • Codi ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl drwy gynllunio gweithgareddau/Raised awareness of mental health through health and wellbeing activities for World Mental Health Day.
  • Trefnu gweithgareddau codi arian i Blant Mewn Angen/Organised activities to raise money and awraeness of the Children in Need Appeal.
  • Trefnu cystadleuaeth/pnawn adloniant ‘Mae gan Ysgol Cynddelw Dalent’/Organised a competition/entertanment event ‘Ysgol Cynddelw’s Got Talent.
  • Tacluso’r ardal allanol/Tidied the outdoor area.