Dosbarth Miss Davies

Athrawes y Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase Teacher.

Tymor yr Haf/ Summer Term 2023- Dŵr/ Water

Ymchwilio i weld pa wrthrychau sydd yn arnofio a suddo/ Investigating which objects float and sink.

Gweithdy gan Gwasanaeth Cerddoriaeth Wrecsam/ Music Workshop by Wrexham Music Service.

Dysgu am bwysigrwydd golchi dwylo/ Learning about the importance of washing our hands.

Dechrau’r ymholiad wrth ymweld â nentydd lleol. Starting our inquiry visiting local water sources.

Iau ar y Cae/ Muddy Thursday

Tymor y Gwanwyn/Spring Term: Dathlu/Celebrations

Pobi cacen ar gyfer ein priodas/Baking a cake for our own wedding

Staff yr ysgol yn dangos ei ffrog priodas a’u lluniau/ The staff showing their wedding dress and photos.

Cass Meurig wedi dod i drafod ac egluro beth ydy priodas/ Cass Meurig came to discuss and explain a wedding ceremony.

Creu Bila a Bela y ddau fwgan brain yn seiliedig ar y llyfr ‘Priodas y Ddau Fwgan Brain’/ Creating Bila & Bela the scarecrows based on the book ‘The Scarecrows Wedding’.

Dathlu Diwrnod Crempog/Celebrating Shrove Tuesday


Class News

No news posts found for this class.