Cynddelw – Siarter Iaith

Mae Siarter Iaith yn set o nodau a amlinellwyd gan Lywodraeth Cymru, gyda’r nod o annog mwy o ddefnydd cymdeithasol o’r Gymraeg ymhlith pobl ifanc a sicrhau nad yn y dosbarth yn unig y defnyddir y Gymraeg.

Mae ein hysgol ar hyn o bryd yn gweithio tuag at ennill y wobr Aur yn Siarter Iaith.  Fel ysgol rydym yn gweithio trwy dargedau gosodedig i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg gan ddisgyblion, staff a’r gymuned ehangach.

Siarter Iaith is a set of goals outlined by the Welsh Government, with the aim of encouraging more social use of Welsh among young people and ensuring that Welsh isn’t just used in the classroom.

Our school is currently working towards achieving the Gold award in Siarter Iaith.  As a school we are working through set targets to increase the use of Welsh by pupils, staff and the wider community.

Criw Cymraeg

Yn yr ysgol rydym wedi ethol Criw Cymraeg, dyma griw o blant sy’n cymryd rhan weithredol mewn hybu’r Gymraeg drwy’r ysgol. Mae ein Criw Cymraeg yn rhan bwysig o fenter Siarter Iaith sy’n mynychu cyfarfodydd, yn cynllunio cystadlaethau ac yn cymryd rhan yn ein gwasanaethau cymraeg.

In school we have elected a Criw Cymraeg, these are a group of children who take an active part in promoting Welsh throughout school. Our Criw Cymraeg are an important part of the Siarter Iaith initiative who attend meetings, plan competitions and take part in our welsh assemblies

Dyma rai o’r gweithgareddau rydyn ni’n eu gwneud i ddathlu bod yn Gymraeg.  Here are some of the activites we do to celebrate being Welsh.

Cymro / Cymraes Yr Wythnos – Tymor y Gwanwyn / Spring Term 2024 

1/3/24 Dathlu Dydd Gwyl Dewi – Eisteddfod Ysgol ac ymweld a Cartref Cheshire,Dolywern
Celebrating St Davids day with a visit to the Cheshire home to perform for residents and our school Eisteddfod

23/1/23 Pawb wedi mwynhau clocsio a dysgu am offerynnau a chaneuon Cymraeg.

Pupils had lots of fun clocsio and learning all about their cynefin! Diolch i @huwclogs @upbeatwales

22/11/23 Diolch am ddod i’n p’nawn paned! Thank you to everyone who came to visit Dosbarth Miss Richards and Miss Parkinson’s class, and then stayed for a panad ☕️!

17/11/22 Y plant wedi cael y cyfle i greu podlediad gyda Marc Griffiths o Radio Cymru fel rhan o brosiect Siarter Iaith. Profiad bendigedig! Cliciwch ar y linc i wrando ar ein gwaith. 🎙🎧🎙Da iawn blant! 👏👏https://open.spotify.com/episode/6IC4veZMa16GzjjvlGdamA…

The children had the opportunity to create a podcast with Marc Griffiths from Radio Cymru as part of a Siarter Iaith project. A great experience! Click on the link to hear their work. 🎙🎧🎙 Well done! 👏👏https://open.spotify.com/episode/6IC4veZMa16GzjjvlGdamA…