Home Learning/Dysgu yn y Cartref

As your child/ren are not currently in school, we have compiled the following list of possible activities that you could carry out independently or with others at home. We appreciate that you may not have all the resources to achieve some of these activities, and some may be more appropriate to a particular age group, therefore these are suggestions only. You may think of alternatives yourself!

Class teachers will share specific tasks relating to their class topics. Any work created by the children can be brought back in with them when they return into school. This could also be in photographic form or emailed to class teachers. Class teachers can still be contacted during school hours through email should you need any support with activities.

Gan nad yw eich plentyn/plant yn yr ysgol ar hyn o bryd, rydym wedi llunio’r rhestr ganlynol o weithgareddau posibl y gallech eu gwneud yn annibynnol neu gydag eraill gartref. Gwerthfawrogwn nad oes gennych yr holl adnoddau efallai i gyflawni rhai o’r gweithgareddau hyn, a gall rhai fod yn fwy priodol i grŵp oedran penodol, felly awgrymiadau yn unig yw’r rhain. Efallai y byddwch chi’n meddwl am ddewisiadau eraill eich hun!

Bydd athrawon dosbarth yn cysylltu â chi ynglŷn â thasgau penodol sy’n ymwneud â’u pynciau dosbarth. Gellir dod ag unrhyw waith a grëir gan y plant yn ôl i mewn gyda hwy pan fyddant yn dychwelyd i’r ysgol. Gallai hyn fod ar ffurf ffotograffig hefyd neu wedi’i ebostio i athrawon dosbarth. Mae modd cysylltu ag athrawon dosbarth yn ystod oriau ysgol drwy ebost os bydd angen unrhyw gymorth arnoch gyda gweithgareddau.

Read every day, e.g. stories, comics, magazines etc. Write a letter or email to a friend. Practise times tables (KS2 TTRockstars). Have a conversation in Welsh. Talk about your favourite place, person, game, toy etc.
Play or create a board game. Practise handwriting. Write a book review or character profile. Watch a film and write/film a review. Complete a workout.
Design a poster for a film. Make something out of recycled materials. Help to prepare a meal. Draw the view from a window in your house. Read and follow a recipe.
Dance and sing to your favourite song. Help with chores (tidy your bedroom?) Write a daily diary. Design your ideal bedroom. Research your class project.
Play a card game. Ask parents to draw a picture for you to colour. Make a sock puppet and put on a show. Make a den. Write a story.
Research and retell the Easter story. Design and decorate an egg for Easter. Create a collage with scrap paper. Write a spring poem. Have an indoor picnic.
Grow a plant. Tell us about your pet. Make a healthy smoothie. Try something new. Grow a cress-head.
Darllen bob dydd, e.e. storïau, comics, cylchgronau ayyb. Ysgrifennu llythyr neu e-bost at ffrind. Ymarfer tablau (TTRockstars CA2). Cael sgwrs yn y Gymraeg. Siaradwch am eich hoff le, person, gêm, tegan ac ati.
Chwarae neu greu gêm fwrdd. Ymarfer llawysgrifen. Ysgrifennu llyfr adolygu neu broffil cymeriad. Gwyliwch ffilm ac ysgrifennu/ffilmio adolygiad. Cwblhau ymarfer cadw’n heini
Dylunio poster ar gyfer ffilm. Gwneud rhywbeth allan o ddefnyddiau wedi’u hailgylchu. Helpu i baratoi pryd o fwyd. Tynnwch lun o’r olygfa o ffenest yn eich tŷ. Darllen a dilyn rysáit.
Dawnsio a chanu i’ch hoff gân. Help gyda tasgau (tacluso eich ystafell wely?) Ysgrifennu dyddiadur dyddiol. Dyluniwch eich ystafell wely ddelfrydol. Ymchwilio i brosiect eich dosbarth.
Chwarae gêm gardiau. Gofynnwch i’ch rhieni dynnu llun i chi ei liwio. Gwnewch pyped hosan a rhowch sioe ymlaen Adeiladu ffau. Ysgrifennu stori.
Ymchwilio ac ailadrodd stori’r Pasg. Dylunio ac addurno ŵy ar gyfer y Pasg. Creu collage gyda phapur sgrap.         Ysgrifennu cerdd am y gwanwyn. Cael picnic dan do.
Tyfwch blanhigyn. Dywedwch wrthym am eich anifail anwes. Gwnewch smwddi iach. Rhowch gynnig ar rywbeth newydd.  Tyfwch ben berwr.