Adroddiadau ESTYN / ESTYN Inspection reports

Estyn-Logo-800×211-1 – ExChange

Mae adroddiad arolwg Estyn a gynhaliwyd ym mis Gorffennaf yn y ddwy ysgol, wedi cael ei gyhoeddi heddiw. Gwelwch isod dolen at yr adroddiadau ar safle Estyn.
Fel y gwelwch o’i ddarllen, maent yn adroddiadau arolwg arbennig o dda ac yr ydym i gyd yn falch iawn ohonynt. Mae’n adlewyrchu gwaith caled yr holl staff, disgyblion, rhieni a gwarchodwyr a llywodraethwyr nid yn unig yn ystod cyfnod yr arolwg, ond dros y blynyddoedd diwethaf.
Mae yna drosolwg byr ar ddechrau’r adroddiadau, dau argymhelliad yn deillio o’r arolwg i ni weithio arnynt ac yna 5 adran sy’n cynnwys mwy o fanylder sef Dysgu, Lles ac Agweddau at Ddysgu, Addysgu a Phrofiadau Dysgu, Gofal, Cymorth ac Arweiniad ac yn olaf Arweinyddiaeth a Rheolaeth.
Anogaf i chi i ddarllen yr adroddiadau pan gewch chi gyfle ac os oes gennych unrhyw gwestiwn neu sylw, mae croeso i chi gysylltu â ni yn yr ysgol.

Ysgol Cynddelw: https://www.estyn.llyw.cymru/darparwr/6652139
Ysgol Llanarmon Dyffryn Ceiriog: https://www.estyn.llyw.cymru/darparwr/6652140

Yr Eiddoch yn gywir,
Mrs Lora Sockett 

Estyn-Logo-800×211-1 – ExChange

Estyn have today published their reports on the Federation schools following the inspection that took place at the beginning of July. Please see below links to the reports on Estyn’s website.

As you’ll see from reading them, they are excellent inspection reports and we are all very proud. It reflects the hard work of staff, pupils, parents & carers and governors not only during the inspection but also over the last few years.  

There is a short overview of the schools at the beginning of the report, followed by two recommendations for us to work on and then five more detailed sections on Learning, Well-Being and Attitudes to Learning, Teaching and Learning Experiences, Care, Support and Guidance and Leadership and Management.   I encourage you to read the reports when you get a chance and if you have any questions or comments, please get in touch.

Ysgol Llanarmon Dyffryn Ceiriog: https://www.estyn.gov.wales/provider/6652140

Ysgol Cynddelw: https://www.estyn.gov.wales/provider/6652139

Yours Sincerely
Mrs Lora Sockett