Diwrnod Iechyd Meddwl Y Byd / World Mental Health Day 10/10/23

Yfory mae hi’n Ddiwrnod Iechyd Meddwl Y Byd – Hydref 10fed. Mae’r elusen, YoungMinds, yn galw ar ysgolion ledled y wlad i gymryd rhan mewn #HeloYellow ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl i ddangos i bobl ifanc nad ydyn nhw ar eu pen eu hunain gyda’u hiechyd meddwl. Y thema yw ‘Sefyll Allan ac Ymddangos’. Felly, rydym yn gofyn i blant a staff, ddod i’r ysgol yn gwisgo melyn i symboleiddio iechyd meddwl. Fel y soniwyd eisoes, byddwn yn cynnal gweithgareddau yn yr ysgol yfory yn seiliedig ar y ‘Pum Ffordd at Les’. Mae ragor o wybodaeth isod.

Tomorrow is World Mental Health Day – October 10th. The charity, YoungMinds, is calling on schools across the country to take part in #HelloYellow on World Mental Health Day to show young people they’re not alone with their mental health. The theme is ‘Stand Out and Show Up’. So, we are asking all children and staff, to come to school wearing yellow to symbolise mental health. As mentioned previously, we will be doing activities in school tomorrow based on the ‘Five Ways To Wellbeing’. Please find some more information below.