Hyfforddiant Ar-lein yn rhad ac am ddim/Free Online Training

Annwyl bawb,
 
Mae tîm Iechyd Cyhoeddus Prifysgol Betsi Cadwaladr yn falch iawn o gyhoeddi bod trwydded aml-ddefnyddiwr ar gyfer pedwar cwrs ar-lein gan Solihull Approach wedi cael eu prynu, a byddant yn cael eu lansio ar ddydd Mercher
Ebrill 29ain.
 
Golyga hyn, y bydd gan bob un aelod o drigolion sy’n byw yng Ngogledd Cymru y cyfle i ddefnyddio’r cyrsiau ar-lein yn rhad ac am ddim, sy’n gyfle amserol i gefnogi rhieni yn ystod yr amser digyffelyb yr ydym ynddo.
 
Mae’r cyrsiau ar-lein ar gael yn ddwyieithog ac yn cynnwys:
 
Deall Beichiogrwydd, Esgor, Genedigaeth a’ch Babi Cwrs ar-lein i bawb o amgylch y babi (Mamau, Tadau, Neiniau a Fheidiau, ffrindiau a pherthnasau).  Ysgrifennwyd gan Bydwragedd Cofrestredig a Gweithwyr Proffesiynol o GIG
Deall eich Babi – Cwrs ar-lein i bawb o amgylch y babi, er mwyn cefnogi chi a’ch newydd ddyfodiad.  Ysgrifennwyd gan Seicolegwyr, Seicotherapyddion ac Ymwelwyr Iechyd
Deall eich Plentyn – Cwrs ar-lein poblogaidd am fod y rhiant, nain neu daid neu ofalwr gorau.  Sydd wedi ennill gwobr sydd gyda cynnwys cymeradwy
Deall ymennydd eich plentyn yn ei harddegau (cwrs byr) – esbonio beth sy’n digwydd i’r ymennydd yn ystod glasoed a sut mae hyn yn esbonio rhai o’r newidiadau y gallech fod wedi sylwi arnynt yn eu hymddygiad
 
Mae cyrsiau Solihull Approach yn seiliedig ar dystiolaeth ac wedi’u hachredu gan yr Adran Addysg (DfE) a’u nod yw gwella iechyd a lles emosiynol drwy gefnogi perthnasoedd (www.solihullapproachparenting.com). 
 
Byddem yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth i ledaenu’r gair am y cyfle gwych yma drwy roi gwybod i bawb yn eich rhwydwaith am y cyrsiau ac annog eich defnyddwyr gwasanaeth i fanteisio ar y cynnig.
 
Wythnos nesaf, byddwch yn derbyn ail e-bost gan ein tîm a fydd yn cynnwys:
 
Templed e-bost i chi ei rannu ymysg eich defnyddwyr gwasanaeth
Amserlen cyfryngau cymdeithasol ar gyfer eich llwyfannau cyfryngau cymdeithasol
Cwestiynau cyffredin
Datganiad i’r wasg ac adnoddau marchnata eraill
 
Caiff pob un o’r uchod ei gynnwys oddi fewn i Becyn Cymorth a Chynllun Cyfathrebu a fydd ar gael yn y Saesneg a’r Gymraeg.
Dear all,
 
Betsi Cadwaladr University Public Health Team are delighted to announce that a multi-user licence for four Solihull Approach online courses has been purchased and will be launched on Wednesday April 29th.
 
This means, every single resident within North Wales will have the opportunity to access the online courses completely free of charge which is a timely opportunity to support parents during these unprecedented times.
 
The online courses are available bilingually and include:
 
Understanding Pregnancy, Labour, Birth and your Baby – online course for everyone around the baby (Mums, Dads, Grandparents, friends and relations).  Written by Registered Midwives and NHS Professionals
Understanding your Baby – Online course for everyone around the baby, supporting you and the new arrival.  Written by Psychologists, Psychotherapists and Health Visitors
Understanding your Child – Popular online course about being the best parent, grandparent or carer.  Award winning with trusted content
Understanding your Teenagers Brain (short course) – explaining what happens to the brain in adolescence and how this explains some of the changes you may have noticed about their behaviour
 
The Solihull Approach courses are evidence based and accredited by the Department for Education (DfE) and aim to improve emotional health and wellbeing by supporting relationships (www.solihullapproachparenting.com).  
 
We would appreciate your support to spread the word about this fantastic opportunity by letting everyone in your network know about the courses and encouraging your service users to take advantage of the offer.
 
Next week, you will receive a second email from our team which will include:
 
E-mail template for you to share amongst your service users
Social media schedule for your social media platforms
Frequently asked questions
Press release and other marketing resources. 
 
All of the above will be included within a Communication Plan & Toolkit which will be available in both Welsh & English.