Noson Cwis / Quiz Night 10/11/23

Cwis CRhA Ysgol Llanarmon nos yfory, Mi fydd Byrgers a Hotdogs ar werth, hefyd bydd siop lluniaeth a thê a choffi. Ysgol Llanarmon PTA Quiz tomorrow night, Burgers and hotdogs for sale aswell as tea and coffee and a tuck shop.

Wythnos Gwrth Fwlio / Anti Bullying Week

Fel rhan o wythnos wrth-fwlio rydym yn gofyn i blant dod i’r ysgol yn gwisgo sanau od ar ddydd Llun 13eg o Dachwedd. As part of Anti bullying week, we are asking pupils to come to school on Monday 13th November wearing odd socks.

Canllawiau ynghylch apiau i deuluoedd / App guides for families

Hoffwn dynnu eich sylw at wybodaeth am apiau amrywiol trwy’r ddolen isod. Os mae eich plentyn / plant yn defnyddio’r apiau, awgrymwn eich bod yn darllen y canllawiau. We would like to draw your attention to information about various apps through the link below. If your child / children are using any of these apps, … Read more

Cais am le yn yr Ysgol Uwchradd / Applying for a place in Secondary School

Rhieni blwyddyn 6 / Year 6 parents Gweler y linc isod ar gyfer gwneud cais am le i’ch plentyn yn yr Uwchradd 2024. Y dyddiad cau yw’r 6ed o Dachwedd, 2023 Please see link to make an application for a place in Secondary school in 2024. The closing date for applications is the 6th of November, 2023 https://www.wrexham.gov.uk/service/school-admissions/secondary-admissions

Manylion Cyswllt / Contact Details

Annwyl rieni / Dear parents, Rydym yn parhau i ddiweddaru ein gwybodaeth gyswllt. Oes oes gennych unrhyw gyswllt newydd (cyfeiriad newydd new rhif ffôn symudol newydd ayb) neu unrhyw wybodaeth newydd feddygol ar gyfer eich plentyn, gofynnwn yn garedig ichi adael i ni wybod cyn gynted â phosib. We are continuing to update our files. If … Read more